Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4
4. 8. 2020 ODSTÁVKA ELEKTŘINY
5
5. 8. 2020 ODSTÁVKA ELEKTŘINY
6 7
7. 8. 2020 ODSTÁVKA ELEKTŘINY
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Spolky a sdružení > Myslivci > Historie spolku

HISTORIE SPOLKU

Co se pohledské myslivosti týče, máme o jejích počátcích jen velmi kusé zmínky. Do druhé světové války si pozemky k honitbě pronajímali jednotlivci, kteří dostávali zmocnění od jednotlivých okresních úřadů. Na základě tohoto zmocnění byli pronajímatelé oprávněni lovit zvěř. Již tenkrát museli zasílat na příslušné úřady v daných termínech různé statistické výkazy o počtu ulovené zvěře nebo výkazy o případných škodách, které zvěř způsobila na zemědělských pozemcích.

Po osvobození v roce 1945 vyšel zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb., s platností od 1. 1. 1948, na jehož základě bylo právo myslivosti pro celé území republiky sjednoceno, přitom ale bylo nadále vázáno na vlastnictví honebního pozemku. Zvrat ovšem nastal po únoru 1948, kdy započala éra kolektivizace, znárodňování a socializace. Právě někde kolem roku 1949, kdy hromadně vznikaly myslivecké společnosti, můžeme hledat i počátky pohledského sdružení. Od roku 1951 mohly uzavírat nájemní smlouvy právě už pouze tzv. lidové myslivecké společnosti, jednotlivci byli z pronájmu honiteb zcela vyloučeni. V roce 1962 byl vydán pro celé území tehdejší republiky nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., který ukončil mnohasetletou praxi - odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků. Právo myslivosti příslušelo od té doby organizacím - státním lesům, státním statkům, jednotným zemědělským družstvům, které ho mohly či musely za úplatu postoupit uživatelům, a sice pouze mysliveckým sdružením.

V obecní kronice je první zmínka o pohledském mysliveckém sdružení z roku 1949, kdy je pořádán za blíže neurčených okolností lovecký ples. 5. 5. 1951 najdeme zmínku o ustanovení nového honebního výboru se starostou Františkem Hanoldem a zástupcem Aloisem Dobrovolným. Další informace pocházejí až z roku 1963 z knihy zápisů jednotlivých mysliveckých schůzí. Na ustavující schůzi konané v Jednotě (hostinci) u Pařilů tehdy pohledští myslivci zvolili svůj výbor ve složení Otta Pelikán (předseda), František Bořil (místopředseda, zástupce na Okresním svazu MS), Josef Kotouč (myslivecký hospodář), Bohumil Sobotka (pokladník), Jaroslav Baloun (jednatel). Revizní komise: František Čížek, Miloslav Chlubný a Oldřich Semrád.

Další novinkou při provozování myslivosti bylo, že po únorovém převratu musela myslivecká sdružení plnit tzv. dodávky – kilogramy ulovené zvěřiny, které každé MS muselo každý rok odevzdávat Jednotě nebo později podniku Interlov. V zápisech pohledského MS jsou uváděny počty jednotlivých ulovených kusů. Na příklad za rok 1964 byl stanoven plán odlovu na 35 ks srnčího, 175 ks bažantů a 181 zajíců. Kilogramy zvěřiny, které převyšovaly stanovené dodávky, si členové mohli rozdělit mezi sebou. Stavy zvěře v honitbě byly v té době velmi vysoké (např. v roce 1963 - srnčí 80 kusů, zajíc 210 kusů, bažant 260 ks, koroptev 130 ks). Na začátku sedmdesátých let odváděli myslivci kolem 200 kg zvěřiny ročně.

Kromě odlovu zvěře se MS každoročně věnovalo také zimním příkrmům, jarnímu sčítání zvěře, v roce 1963 se myslivci rozhodli obnovit hráz rybníka u Simtan, od poloviny sedmdesátých let myslivci organizovali poslední leč, většinou v Krátké Vsi, ale také v Pohledu nebo v hostinci u Svaté Anny. Dále se věnovali odchytu bažantů nebo tlumení škodné.

Odstřel škodné představoval také velmi zajímavou kapitolu. Za ulovenou škodnou zvěř a předložení tzv. znaků byly členům vypláceny odměny. Za předložení pařátů u střeleného jestřába bylo myslivci vyplaceno 30 Kč. U psa se předkládal čenich a vyplácelo se 20 Kč, u vrány či straky stojáky - s finanční odměnou 5 Kč, u kočky oháňka - za 5 Kč; u lasice-hranostaje tzv. proutek za 5 Kč; u krahujce stojáky - 5 Kč, u lišky oháňka - 10 Kč a za tchoře se platilo 10 Kč. V roce 1970 tak byly zaznamenány následující výsledky odstřelů škodné: 7 psů, 57 koček, 8 vran, 3 jestřábi, 11 lasic, 4 tchoři, v roce 1973: 4 tchoři, 47 koček, 8 psů, 5 vran, 13 lasic, tedy v dnešní době nemyslitelná čísla.

V roce 1975 najdeme v zápisech MS Pohled údaj o rozloze pohledské honitby – zaujímala plochu 2023 ha a rozkládala se na katastrálních územích Pohled, Simtany, Ždírec, Jilemník a Krátká Ves. Vlastníkem honitby byl Semenářský státní statek v Pohledu. Sdružení tehdy mělo 28 členů, jednak z uvedených obcí a dále z Havlíčkova Brodu a z Přibyslavi. V tomto roce Okresní myslivecký svaz dokončil výstavbu provozní zděné budovy na střelnici u Svaté Anny, která doplnila dřevěné budovy z roku 1952.

V této době již MS začínalo znamenávat podstavy zvěře, proto se rozhodlo dokupovat a vypouštět odchované bažanty. V roce 1976 zakoupili myslivci 100 ks bažantích kuřat a s jejich odchovem a vypouštěním pokračovali i v dalších letech. Přesto byly skutečné stavy o dost nižší než plány odstřelů. Ale ve srovnání s devadesátými lety, kdy se téměř nelovilo, a se současností  jsou čísla téměř neuvěřitelná.

Tabulka: stavy, plán odlovu a odlov zvěře v MS Pohled ve vybraných letech 1963-2011

Rok

Počet   honů

Bažant/koroptev

Zajíc

Srnčí

Kachna

Černá

Povinná   dodávka/jiné

 

na   bažanty

společné

stav   ks

odlov

/plán   ks

dohrom.

stav   ks

odlov   /plán ks

stav   ks

odlov

/plán   ks

odlov/

plán   ks

odlov    lončák/selata

 

1963

3

3

260/130

 

210

 

80

 

 

 

 

1964

6

4

 

-/175

 

-/181

 

-/35

 

 

 

1968

4

7

280/110

270

244

210

80

 

 

 

 

1974

 

8

 

-/300

 

-/300

 

 

 

 

206,6   kg zvěřiny odevzdáno

1976

 

 

 

136/210

 

276/350

 

 

 

 

 

1977

 

 

 

156/210

 

197/350

 

 

 

 

213   kg

1978

 

4

 

96/170

 

155/260

33

 

 

 

 

1980

 

 

 

103/126

100

 

72

21/35

 

 

 

1983

 

 

 

10/-

 

 

 

17/-

31/-

 

62   kg

1987

 

 

 

 

 

 

 

-/22

 

 

25   kg

1991

 

2

 

 

 

-/30

 

 

145/-

 

 

1997

 

5

 

 

 

 

 

7/-

91/-

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

13/-

5/-

4/4

 

2008

 

2

 

40/-

 

9/-

 

32/-

14/-

3

 

2011

 

 

-/15

 

72

6/-

83

 

 

1/3

stavy:   18 daňků, 1 muflon, 12 černá

 

V důsledku prudkého poklesu stavů zvěřiny na konci 70. let se myslivci zaměřili také na pěstování ryb (MS se v této době staralo o tři rybníky – Jeliňák, Simtanský a rybník pod hájovnou u Svaté Anny). Na začátku 80. let se již nesměl střílet zajíc, prováděl se pouze odchyt několika kusů živých zajíců (cca od roku 1979), koroptev byla chráněna.

V roce 1982 došlo k úpravě rozlohy honitby, kdy byla zmenšena z 2012 ha na 1309 ha v okolí Ždírce, Krátké Vsi a Jilemníku. Tím se snížil i počet členů na 25. V roce 1983 byla do pohledské honitby naopak přičleněna část bývalé honitby Stříbrné Hory a do sdružení přišli i noví členové.

V roce 1983 se vyskytla u lišek vzteklina, tehdy bylo provedeno 8 honů na škodnou, kdy bylo odloveno 6 lišek, dále bylo prováděno plynování nor. V roce 1986 bylo uloveno dokonce 14 lišek a 8 liščat.

V devadesátých letech se myslivci zaměřili především na nákup, odchov a vypouštění kachňat, dále na odstřel kachen (v roce 1993 bylo odloveno 133 kachen, o rok později 118) a na péči o rybníky (nákup kapří násady, pravidelné přikrmování ryb, pravidelné výlovy). V této době se v honitbě začala objevovat černá zvěř a byl také povolen její odstřel. Od roku 2010 byli v honitbě spatřeni také daňci a mufloni, opět se začaly objevovat koroptve.

  Pohledští myslivci si v letech 2009 - 2011 přestavěli místnosti v budově bývalého statku na mysliveckou klubovnu. V roce 2011 instalovali v rámci honitby 34 hnízdních budek pro divoké kachny, v roce 2013 a 2015 prováděli vymýcení náletů u bývalého koupaliště, pravidelně se účastní akce Čistá Vysočina, vypomáhají při sběru kamení u soukromých zemědělců, pro obec Stříbrné Hory dosazují stromky.

V roce 2013 se honitba rozrostla o 423,3 ha z důvodu zákonného přičlenění části bývalé honitby Dlouhá Ves (tedy na 1785,3 ha). Pohledské MS přijalo spolu s částí honitby i 7 bývalých dlouhoveských myslivců.

Foto: 1. Hon na bažanty, 1981; 2. Hon, srpen 1932, zleva Karel Novotný, řidicí učitel Kadeřábek v.v., Ota Pelikán; 3. Po honu, 2012.